Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2017

mauak
8942 b3e7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
mauak
9239 e807
Reposted fromretro-girl retro-girl
mauak
9377 1f8f
Reposted fromretro-girl retro-girl
mauak
9709 e02a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl
mauak
mauak
Każda osoba, którą spotykasz w życiu, chce Cię nauczyć czegoś bardzo ważnego na Twój temat. Jeśli jesteś w konflikcie z kimkolwiek, bez wątpienia jesteś w konflikcie z jakąś częścią swojej osobowości. Jeśli zauważasz, że w relacjach, jakie nawiązujesz przewija się pewien określony schemat i wzór, lub występuje powtarzający się problem, oznacza to, że lekcja, którą masz do przerobienia jest szczególnie ważna. To nie osoba jest Twoim problemem, ale jej archetyp, który siedzi w Twojej głowie. "Zatem jaki jest Twój mit, mit, w którym naprawdę żyjesz?"
— Carl G. Jung
Reposted fromkonrad konrad viasilence89 silence89
mauak
mauak
1459 fc24
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaretro-girl retro-girl
mauak
2503 7d97
Reposted fromretaliate retaliate viaretro-girl retro-girl
mauak
7799 dd2b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaretro-girl retro-girl
mauak
1068 aed2
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaMerrry98 Merrry98
mauak
Reposted fromfinkregh finkregh viaMerrry98 Merrry98
mauak
5206 29ac
Reposted fromunexplainable unexplainable viaMerrry98 Merrry98
8192 2404 500
Reposted fromerial erial viaMerrry98 Merrry98
5879 8845 500
Reposted fromerial erial viaMerrry98 Merrry98
mauak
9015 ad71
Michelle Phillips
Reposted fromkeeplooking keeplooking viaMerrry98 Merrry98
7194 32d0 500

awwww-cute:

When you have warm laundry, all is right with the world (Source: http://ift.tt/2mOQMJy)

Reposted fromdistortedstoryline distortedstoryline
7193 c6a1

positiverror:

juliettecousin:

This is Tucker, he is an astronaut dog. These are bookmarks I did for school !

@redthreadmislead
Reposted fromdistortedstoryline distortedstoryline

March 17 2017

mauak
Reposted fromsilence89 silence89
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl